AddressAzaiba, Sultanate of Oman

Our Projects

  • View All
  • Oman
  • Iraq
  • Nigeria
  • Abu Dhabi

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Lekhwair

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

PDO Marmul

Oman LNG Qalhat Sur

Oman LNG Qalhat Sur

Oman LNG Qalhat Sur

Oman LNG Qalhat Sur

Oman LNG Qalhat Sur

Oman LNG Qalhat Sur

PEC KDC Kauther

PEC KDC Kauther

PEC KDC Kauther

PEC KDC Kauther

PEC KDC Kauther

PEC KDC Kauther

PEC KDC Kauther

IDC Basra

Oilserv Rumeilah

Oilserv Rumeilah

Oilserv Rumeilah

Oilserv Rumeilah

Brass LNG Brass

Brass LNG Brass

CNL North Apoi Platform

Chevron Agbami FPSO

Chevron Idama Flowstation

Chevron Nigeria Middleton Platform

Houseboat

ELF Amenam Platform

ELF Amenam Platform

ELF Amenam Platform

MPN QIT Akwa Ibom

MPN QIT Akwa Ibom

MPN QIT Akwa Ibom

NLNG Bonny Island

NLNG Bonny Island

LNG vessel NIgeria

PHRC Eleme, Port Harcourt

PHRC Eleme, Port Harcourt

SNEPCO Bonga FPSO

SNEPCO Bonga FPSO

SNEPCO Bonga FPSO

SNEPCO Bonga FPSO

SNEPCO Bonga FPSO

SPDC Bonny Island

SPDC Bonny Island

SPDC Bonny Island

Total AKPA FPSO

Total AKPA FPSO

Total AKPA FPSO

NAOC Port Harcourt

OKLNG Olokola, Ogun

Butchery

Butchery

Butchery

Bakery

Industrial Kitchen

Industrial Kitchen

Industrial Kitchen

Industrial Kitchen